BASE RATE

S.N MONTH  RATE (%)
1 KARTIK (2077/2078) 23.88
2 ASWIN (2077/2078) 24.80
3 BHADRA (2077/2078) 23.55
4 SHRAWAN (2077/2078) 24.19
5 ASHADH (2076/2077) 20.84
6 JESTHA (2076/2077) 23.63
7 BAISAKH (2076/2077) 30.82
8 CHAITRA (2076/2077) 27.04
9 PAUSH (2076/2077) 48.03
10 ASHWIN (2076/2077) 29.54