BASE RATE

S.N MONTH  RATE (%)
1 SHRAWAN(2078/2079) 14.69
2 ASHADH (2077/2078) 13.8
3 JESTHA (2077/2078) 14.21
4 BAISAKH (2077/2078) 15.63
5 CHAITRA (2077/2078) 18
6 FALGUN (2077/2078) 20.86
7 MAGH(2077/2078) 22.84
8 PAUSH(2077/2078) 27.97
9 MANGSIR(2077/2078) 27.06
10 KARTIK (2077/2078) 23.88
11 ASWIN (2077/2078) 24.80
12 BHADRA (2077/2078) 23.55
13 SHRAWAN (2077/2078) 24.19
14 ASHADH (2076/2077) 20.84
15 JESTHA (2076/2077) 23.63
16 BAISAKH (2076/2077) 30.82
17 CHAITRA (2076/2077) 27.04
18 PAUSH (2076/2077) 48.03
19 ASHWIN (2076/2077) 29.54