BASE RATE

S.N MONTH  RATE (%)
1 Falgun (2077/2078) 20.86
2 MAGH(2077/2078) 22.84
3 PAUSH(2077/2078) 27.97
4 MANGSIR(2077/2078) 27.06
5 KARTIK (2077/2078) 23.88
6 ASWIN (2077/2078) 24.80
7 BHADRA (2077/2078) 23.55
8 SHRAWAN (2077/2078) 24.19
9 ASHADH (2076/2077) 20.84
10 JESTHA (2076/2077) 23.63
11 BAISAKH (2076/2077) 30.82
12 CHAITRA (2076/2077) 27.04
13 PAUSH (2076/2077) 48.03
14 ASHWIN (2076/2077) 29.54