BASE RATE

S.N MONTH RATE (%)
1. POUSH (2079/2080) 14.90
2. MANGSIR (2079/2080) 14.49
3. KARTIK(2079/2080) 14.50
4. ASHWIN (2079/2080) 14.38
5. BHADRA (2079/2080) 14.63
6. SHRAWAN(2079/2080) 14.23
7. ASHADH(2078/2079) 13.84
8. JESTHA(2078/2079) 14.20
9. BAISAKH(2078/2079) 13.72
10. CHAITRA(2078/2079) 14.26
11. FALGUN (2078/2079) 13.56
12. MAGH (2078/2079) 12.43
13. POUSH (2078/2079) 13.01
14. MANGSIR (2078/2079) 13.33
15. KARTIK(2078/2079) 13.69
16. ASHWIN(2078/2079) 13.01
17. BHADRA(2078/2079) 13.87
18. SHRAWAN(2078/2079) 14.69
19. ASHADH (2077/2078) 13.78
20. JESTHA (2077/2078) 14.21
21. BAISAKH (2077/2078) 15.63
22. CHAITRA (2077/2078) 17.94
23. FALGUN (2077/2078) 20.69
24. MAGH(2077/2078) 22.84
25. PAUSH(2077/2078) 27.97
26. MANGSIR(2077/2078) 27.06
27. KARTIK (2077/2078) 23.88
28. ASWIN (2077/2078) 24.80
29. BHADRA (2077/2078) 23.55
30. SHRAWAN (2077/2078) 24.19
31. ASHADH (2076/2077) 20.84
32. JESTHA (2076/2077) 23.63
33. BAISAKH (2076/2077) 30.82
34. CHAITRA (2076/2077) 27.38
35. FALGUN(2076/2077) 22.42
36. MAGH(2076/2077) 29.99
37. PAUSH (2076/2077) 48.03
38. MANGSIR(2076/2077) 31.90
39. KARTIK(2076/2077) 25.81
40. ASHWIN (2076/2077) 29.54
41. BHADRA(2076/2077) 22.32
42. SHRAWAN(2076/2077) 15.59